Tillsyn av skyddsrum

Har du skyddsrum i din fastighet?

Det finns idag 65 000 skyddsrum i Sverige som tillsammans inrymmer cirka 7 000 000 människor. I tider när det är fred i Sverige får fastighetsägare och andra använda skyddsrummen som vilken lokal som helst. Kravet som finns från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är att skyddsrummet ska behålla sin skyddsrumsförmåga. Om fel uppstår i ett skyddsrum så åligger det den som äger fastigheten att åtgärda felet. Brister i kontroll och funktion av ett skyddsrum kan leda till ett föreläggande om åtgärd från MSB som ska utföras inom tre månader.

Vad säger lagen?

Du som äger en fastighet som har ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet så att det behåller samma funktion som när det byggdes.

4 kap. Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

Ansvaret för att underhålla skyddsrum

1 §   Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet.

2 §   Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att, efter föreläggande av den myndighet som avses i 3 kap. 1 §, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga.

Läs hela lagtexten om lagen här: Lagen om skyddsrum

Vad gör vi nu?

Omvärlden är i förändring och det svenska säkerhetsläget har försämrats avsevärt på väldigt kort tid. Vikten av god beredskap har inte varit högre på flera decennier. Vi hjälper er med en tillsyn av ert skyddsrum.

Så går en skyddsrums tillsyn till: