Allmänna villkor

(uppdaterad 2023-10-02)

§1 Tillämplighet

Dessa allmänna bestämmelser gäller när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat det. Eventuella avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att vara bindande.

§2 Parter

Parterna i detta avtal är Leverantören och Kunden.

§3 Målsättning

Avtalets syfte är att hjälpa Kunden att uppfylla kraven från deras kravställare när det gäller brand- och utrymningssäkerhet.

§4 Avtalets omfattning

Avtalet inkluderar kontroll och underhåll av brandskydd och skyddsutrustning enligt bilaga samt installation av produkter.

§5 Kontroll, installation och underhåll av brandskydd och skyddsutrustning

Brandskyddet kontrolleras en gång om året, och skriftliga protokoll utfärdas efter avslutad kontroll. Vid behov av omladdning, utbyte, kompletteringar eller reservdelar tillkommer kostnader enligt prislistan. Installation av brandskydd ska föregås av överenskommet pris och tillträde till utrymmet.

§6 Priser och rabatter

Priserna för de tjänster som omfattas av avtalet finns specificerade. Priser för installation måste godkännas av Kunden innan installation utförs. Förbrukningsmaterial kan tillkomma.

§7 Betalningsvillkor

Serviceavgiften faktureras årligen i förväg med 30 dagars kredit. Ränta debiteras efter förfallodagen enligt räntelagen.

§8 Avtalstid och giltighet

Avtalstiden är initialt 1 år från datumet för undertecknande och förnyas automatiskt årligen om inte ena parten säger upp det senast 3 månader före avtalsperiodens slut. Avtalet kan sägas upp i vissa fall utan iakttagande av uppsägningstid.

§9 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kostnadsreglering sker med hänsyn till SCB:s ”Byggnadsprisindex” BPI. Förändringar sker årligen från och med den 1 januari baserat på indexets procentuella förändring.

§10 Övriga villkor

Avtalet omfattar installation, översyn och service av utrustning. Översyn och service utförs vanligtvis hos Kunden. Leverantören kan använda underleverantörer. Översyn utförs med angivet tidsintervall och godkända behörigheter.

§11 Tvist

Eventuella tvister relaterade till avtalet ska lösas i allmän domstol.