Allmänna villkor

(uppdaterad 2023-08-22)

1. Avtalets omfattning

Avtalet omfattar beställning och genomförande av utbildningstjänster.

2. Priser och fakturering

Samtliga priser är exklusive moms. Avgiften faktureras i förskott och ska vara betald när utbildningen startar. I avgiften ingår dokumentation. En bokning är att anse som bekräftad när kunden angett sin önskade adress på vilken utbildningen skall hållas samt e-postadress för faktura.

Fakturauppgifter fylls i avtalet av beställare i samband med avtalssignering. Om fakturainformation saknas eller inte fyllts i korrekt skickas fakturan till beställarens e-postadress.

3. Plats

Utbildningen genomförs i kundens lokaler om inget annat har överenskommits.

4. Tid

Utbildningen genomförs på det datum och tid som överenskommits mellan parterna. Utbildningens pris avser utbildning som genomförs under ordinarie arbetstid på helgfri vardag mellan klockan 08:00-17:00 och vid önskemål om att genomföra utbildning utanför ordinarie arbetstid debiteras en engångskostnad på 1995kr om inget annat överenskommits.

5. Av- och ombokningsregler

Kostnadsfri av- och ombokning fram till 30 dagar innan utbildningstillfället. Vid av- eller ombokning 14–29 dagar innan utbildningstillfället debiteras 50% av utbildningskostnaden. Vid färre än 14 dagar innan utbildningen debiteras 100% av kostnaden.

6. Deltagare

Om överenskommet antal deltagare uteblir från en bokad och genomförd utbildning utgår ingen prisreduktion eller annan kompensation.

7. Överlåtelse

Parterna kan inte överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet utan den andre partens skriftliga godkännande.

8. Sekretess

Part har inte rätt att utan den andra partens medgivande avslöja teknisk eller kommersiell information som den andre parten behandlar som konfidentiell.

Part är skyldig att förhindra att konfidentiell information, i större omfattning än som följer av första stycket, överlämnas till eller används av anställda, konsulter, underleverantörer och andra hos parten som kan få tillgång till konfidentiell information.

9. Tvist

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.