Säkra lyft (online)

Säkra lyft (online)

2195 kr

Pris per person

Beskrivning

Sedan 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Utbildning i säkra lyft ger deltagaren rätt kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Riskerna med lyftanordningar kräver dokumenterad utbildning och körtillstånd enligt AFS 2006:6, § 29. Utbildningen benämns Säkra lyft och kan göras som en onlineutbildning.

Skriftligt tillstånd behövs för jobbet vid användning av lyftanordningar

Arbetstagare och inhyrd personal måste ha ett skriftligt godkännande från sin arbetsgivare eller inhyrare för att använda en maskindriven lyftanordning. Godkännandet ska specifiera vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som det gäller. Genom att delta i Kravkompetens kurs i Säkra Lyft, kommer man att få ett skriftligt och digitalt bevis på kursen omedelbart efter genomförandet.

16 § En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Olycksstatistik

Varje år inkommer cirka 700 rapporter om arbetsolyckor med sjukfrånvaro som inträffat vid användning av lyftanordningar till Arbetsmiljöverket. Ungefär hälften av de rapporterade arbetsolyckorna med sjukfrånvaro leder till sjukskrivning längre än 14 dagar.

Målgrupp

Denna kurs i säkra lyft riktar sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete, såsom lastkopplare och signalmän, samt till personer som ska använda olika typer av lyftanordningar som travers, mobilkran, tornkran, pelarlift och telfers. Den är även lämplig för arbetsledare och skyddsombud som ansvarar för att planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Säkra Lyft online kurs innehåll:

 • Säkra Lyft
  • Översikt/intro
 • Lagar och regler
  • Som medlem av Europeiska unionen (EU) skall Sverige överföra EG-direktiv till svenska föreskrifter.
   Reglerna inom EU för arbetstagares säkerhet och hälsa anges i ett ramdirektiv som ger de grundläggande
   reglerna för säkerhet på arbetsplatsen.
 • Risker
  • Det inträffar olyckor och tillbud när lyftanordningar används på fel sätt. Det kan handla om att en lyftanordning används mer frekvent eller för tyngre laster än vad det är tänkt. Lyftanordningar har en begränsad livslängd som är beroende av användningstid och användningssätt.
 • Undersökning & riskbedömning
  • 3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.
 • Lyftredskap
  • Vi går igenom olika lyftredskap och vad de används till och hur de kopplas.
 • Underhåll & kontroll
  • En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga
   kontroller när det används.
   En lyftanordning skall kontrolleras och genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter att ha varit
   nermonterad
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Goda arbetsförhålanden och en bra arbetsmiljö gynnar alla och är något som alla på arbetsplatsen måste
   medverka för att uppnå. Det kan handla om skapa ordning och rutiner och komma överens om vad som
   gäller.
 • Signaler & Utrustning
  • 4 § Arbetsgivare samt den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna
   får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den
   märkning och de signaler som används på arbetsplatsen

Utbildningen Säkra Lyft är en kurs som är avsedd för personer som arbetar med tunga lyft och andra hanteringsoperationer i arbetsmiljöer som kan vara farliga. Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap om säker hantering av tunga lyft och hur man undviker skador och olyckor.

Kursen börjar med en översikt över säkerhetsföreskrifter och lagar som gäller för tunga lyft och hantering av material. Deltagarna lär sig om riskbedömning, säkerhetskontroller, tillstånd och godkännande av lyftoperationer. De får också lära sig om ergonomi, kroppsposition och andra tekniker som kan användas för att minska risken för skador på rygg, nacke och andra delar av kroppen.

En viktig del av kursen är utbildning i användningen av lyftutrustning och andra hjälpmedel för att underlätta tunga lyft och hantering av material. Deltagarna lär sig om olika typer av kranar, lyftanordningar och annan utrustning som används för att hantera tunga objekt. De får också lära sig om viktbegränsningar, säkerhetsanordningar och hur man utför underhåll och reparationer på utrustning.

Kommunikation och samarbete

Deltagarna lär sig hur man kommunicerar med andra arbetare och teammedlemmar för att undvika olyckor och säkerställa en säker arbetsmiljö. De får också lära sig om vikten av att rapportera incidenter och säkerhetsproblem och hur man hanterar akuta situationer.

Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Deltagarna lär sig om säkerhetsskyltar, skyddsutrustning och andra åtgärder som används för att skydda arbetstagare mot faror på arbetsplatsen. De får också lära sig om hälsoproblem som kan uppstå från tunga lyft och andra hanteringsoperationer och hur man undviker dem.

Relaterade utbildningar