BAS P / BAS U (online)

BAS P / BAS U (online)

3295 kr

Pris per person

Beskrivning

Bas P Bas U utbildningen online riktar sig i första hand till dig som vill verka i rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P & BAS-U).

Beställare av en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som sen överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till. Byggarbetsmiljösamordnarnas uppgifter är att samordna arbetsmiljöarbetet så att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. BAS-P skall upprätta arbetsmiljöplan och BAS-U skall hålla planen uppdaterad.

Delar av kursens innehåll: 

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap Del 1 & 2
 • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ansvar
 • Straffsanktioner och sanktionsavgifter
 • BAS P
 • BAS U
 • Arbetsmiljöplan
 • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS)
 • Elsäkerhet
 • Asbest

BAS står för ”Bygg-, Anläggnings- och Installations Säkerhet” och är en obligatorisk utbildning för alla som arbetar på en byggarbetsplats. BAS-utbildningarna har två olika nivåer: BAS P och BAS U. I denna text kommer jag att beskriva vad utbildningarna innebär och vad de täcker.

BAS P

(Bygg-, Anläggnings- och Installations Säkerhet, Projekt) är den lägre nivån av BAS-utbildningen och är obligatorisk för alla som arbetar som projektörer eller tekniska konsulter på byggarbetsplatser. Utbildningen omfattar totalt 1 dag och syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för säkerhetsaspekterna i byggprocessen.

Under utbildningen går deltagarna igenom följande områden:

 1. Regelverk och ansvar: Deltagarna får lära sig om de lagar och förordningar som styr säkerheten på byggarbetsplatser. De får också en överblick över vilka olika ansvarsområden som finns på en byggarbetsplats.
 2. Riskanalys och riskbedömning: Deltagarna får lära sig hur man gör en riskanalys och en riskbedömning för en byggarbetsplats. De får också lära sig hur man utformar en säkerhetsplan och vilka olika åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna.
 3. Skyddsåtgärder: Deltagarna får lära sig om de olika skyddsåtgärder som kan vidtas på en byggarbetsplats för att skydda både arbetstagare och omgivningen. De får också lära sig om olika skyddsutrustning som kan användas.
 4. Arbetsmiljö: Deltagarna får lära sig om arbetsmiljölagstiftningen och hur den påverkar arbetsplatsen. De får också lära sig om olika faktorer som kan påverka arbetsmiljön och hur man kan förbättra den.

BAS U

(Bygg-, Anläggnings- och Installations Säkerhet, Uppdrag) är den högre nivån av BAS-utbildningen och är obligatorisk för alla som arbetar som byggledare, entreprenörer eller beställare på byggarbetsplatser. Utbildningen omfattar totalt 2 dagar och syftar till att ge deltagarna en djupare förståelse för säkerhetsaspekterna i byggprocessen.

Under utbildningen går deltagarna igenom följande områden:

 1. Regelverk och ansvar: Som i BAS P lär sig deltagarna om de lagar och förordningar som styr säkerheten på byggarbetsplatser och olika ansvarsområden.
 2. Riskanalys och riskbedömning: Som i BAS P lär sig deltagarna om hur man gör en riskanalys och en riskbedömning för en byggarbetsplats, samt hur man utformar en säkerhetsplan och vidtar åtgärder för att minska riskerna
 3. Arbetsmiljö: Som i BAS P lär sig deltagarna om arbetsmiljölagstiftningen och hur den påverkar arbetsplatsen, samt om faktorer som kan påverka arbetsmiljön och hur man kan förbättra den.
 4. Säkerhetsorganisation: Deltagarna lär sig om hur man organiserar säkerhetsarbetet på en byggarbetsplats. Samt vilka olika roller som finns och vilka rutiner och instruktioner som behövs för att säkerställa säkerheten.
 5. Kommunikation och samordning: Deltagarna lär sig om vikten av kommunikation och samordning på en byggarbetsplats för att säkerställa att alla arbetar säkert och enligt säkerhetsplanen.
 6. Incidenthantering: Deltagarna lär sig hur man hanterar incidenter på en byggarbetsplats, inklusive hur man utreder och rapporterar incidenter samt hur man förebygger att liknande incidenter inträffar i framtiden.
 7. Elektrosäkerhet: Deltagarna får en grundläggande förståelse för elektrosäkerhet och hur man arbetar säkert med elektricitet på en byggarbetsplats.

Båda BAS-utbildningarna avslutas med en skriftlig prov och efter godkända prov erhåller deltagarna ett BAS-certifikat. Certifikatet är giltigt i fem år och kan förnyas genom en kortare utbildning.

Sammanfattningsvis är BAS P en grundläggande utbildning som ger deltagarna en förståelse för säkerhetsaspekterna i byggprocessen. BAS U går på en djupare nivå och lägger mer fokus på hur man organiserar säkerhetsarbetet på en byggarbetsplats och hanterar incidenter. Båda utbildningarna är viktiga för att säkerställa att arbetet på byggarbetsplatser utförs på ett säkert sätt och att alla som är involverade i byggprocessen har kunskapen och verktygen för att minimera riskerna och skydda arbetstagare och omgivning.

Relaterade utbildningar